Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ανάλυσης σωματιδίων | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

07.08.2023 - 15.09.2023

Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ανάλυσης σωματιδίων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ανάλυσης σωματιδίων» στο πλαίσιο έργου: «Atmospheric nanoparticles, air quality and human health» με ακρωνύμιο «NANOSOMs» που συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»-«Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» (Αριθμός Έργου 11504), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 274.861,30 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ