ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.09.2023 - 21.11.2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια συστήματος πολυφωτονικού μεσοσκοπίου» στο πλαίσιο του Έργου «Untangling population representations of objects. A closed loop approach to link neural activity to mouse behavior» [NEURACT], ERC-2022-STG -– GA 101076710 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 687.239,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕ-23PROC013495558

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -23PROC013495586

ΠΕΡΙΛΗΨΗ -6Ο9Β469ΗΚΥ-5Ξ6

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 67Ψ9469ΗΚΥ-ΔΝΚ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-23PROC013640939