Προμήθεια Εξοπλισμού Υποέργο 3 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας-ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Μονάδα ΕΔΙΜΟ» | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.01.2024 - 12.02.2024

Προμήθεια Εξοπλισμού Υποέργο 3 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας-ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Μονάδα ΕΔΙΜΟ»

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Υποέργο 3 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας-ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Μονάδα ΕΔΙΜΟ» στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού Υποέργο 3 «Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – ΙΤΕ-ΙΜΒΒ, Μονάδα ΕΔΙΜΟ», του Έργου με τίτλο «SUB3: Εφαρμοσμένη έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω ενός οργανισμού ΝΠΙΔ (Ι.Τ.Ε.) - "Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – ΕΔΙΜΟ"», Ακρωνύμιο: «ΕΔΙΜΟ», MIS 5184864, η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 43.130,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ