Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού- InnoPP | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.02.2024 - 28.02.2024

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού- InnoPP

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού- InnoPP» στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος» [InnoPP] με κωδικό TAEDR-0535675, της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», με ID 16618, ΟΠΣ ΤΑ 5149305, κωδ ΣΑ ΤΑ019, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ01900008), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 91.601,05 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ