Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης οπτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας στο κτήριο 360m2 του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα στο Ρέθυμνο | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

14.02.2024 - 13.03.2024

Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης οπτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας στο κτήριο 360m2 του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα στο Ρέθυμνο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης οπτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας στο κτήριο 360m2 του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα στο Ρέθυμνο» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 6 «Κατασκευή υποδομών εγκατάστασης οπτικού και μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας στο κτήριο 360m2 του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα στο Ρέθυμνο» του έργου «1. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Κέντρο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης», ΟΠΣ ΤΑ 5174646, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 1.113.958,64 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΕ_6-24PROC014260534.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΥΕ 6-ΨΝ3Ρ469ΗΚΥ-ΖΒΕ.pdf