Πολιτική Ορθής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

10.09.2020

Πολιτική Ορθής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) παρέχει υποδομές πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για να υποστηρίξει τις ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η παροχή αυτών των υποδομών επιβάλει την υπεύθυνη, ηθική και νόμιμη χρήση τους από τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος.

Κάθε χρήστης των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας θα πρέπει να συνεισφέρει στην ασφάλεια των πληροφοριών και των υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και την ορθή χρήση της τεχνολογίας όπως περιγράφονται παρακάτω.

O όρος «ορθή χρήση» συμπεριλαμβάνει την έννοια του σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων χρηστών, του σεβασμού της ομαλής λειτουργίας των δικτύων και των υπηρεσιών του ΙΤΕ καθώς και το σεβασμό των συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος. Οι χρήστες των υποδομών του ΙΤΕ είναι επίσης υπεύθυνοι/ες για την τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών νόμων και κανονισμών.

Οι υποδομές του ΙΤΕ συμπεριλαμβάνουν όλο τον ιδιόκτητο εξοπλισμό (hardware) και λογισμικό (software), τις αποθηκευμένες σε αυτά πληροφορίες καθώς και την χρήση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου. Η Πολιτική Ορθής Χρήσης αφορά όλους τους/τις εργαζόμενους/ες και συνεργάτες (με οποιαδήποτε μορφής σύμβασης/συνεργασίας) που χρησιμοποιούν τις υποδομές του ΙΤΕ, είτε με χρήση εξοπλισμού που παρέχεται από το Ίδρυμα είτε με χρήση προσωπικού ιδιόκτητου εξοπλισμού.

Το ΙΤΕ παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης και χρήσης σε προσωπικούς και φορητούς υπολογιστές, κεντρικούς εξυπηρετητές και κεντρικά αποθηκευτικά συστήματα, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, τηλεφωνικές υπηρεσίες και το διαδίκτυο.

Η παροχή αυτών των υπηρεσιών γίνεται χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς και με ένα υψηλό βαθμό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Κατ’ αντιστοιχία οι χρήστες αυτών των υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς του ΙΤΕ και να χρησιμοποιούν ορθή κρίση στην χρήση των τεχνολογικών και πληροφοριακών υποδομών του Ιδρύματος. Επειδή κάτι είναι ενδεχομένως τεχνικά εφικτό, δεν συνεπάγεται ότι είναι και θεμιτό.

Είναι αναμενόμενο ότι ο/η κάθε εργαζόμενος/η ή συνεργάτης του ΙΤΕ θα κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τρόπο που θα διασφαλίζει το όνομα και το κύρος του ΙΤΕ.

Κανόνες Δεοντολογίας και Ορθής Χρήσης

Ως χρήστες των υποδομών του ΙΤΕ:

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συστήματα στα οποία έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση ή παρέχονται ως ελεύθερες υπηρεσίες (π.χ. δημόσια πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο).

Φροντίστε να διαχειρίζεστε και να διατηρείτε με εμπιστευτικό τρόπο τα αναγνωριστικά και τους κωδικούς πρόσβασης στον υπολογιστή σας, καθώς και την ψηφιακή σας ταυτότητα και τις συσκευές επαλήθευσης ταυτότητας. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι γνωστά μόνο στο χρήστη και να μην κοινοποιούνται σε άλλα άτομα.

Δεν επιτρέπεται να παραχωρήσετε τη χρήση του εξοπλισμού σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Εάν διαπιστώσετε κάποιο κενό ασφάλειας ή άλλο πρόβλημα του εξοπλισμού, των συστημάτων, υπηρεσιών και εφαρμογών του ΙΤΕ θα πρέπει να ειδοποιήσετε τους υπεύθυνους τεχνικής υποστήριξης.

Δεν επιτρέπεται η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των δικτύων και των υπηρεσιών του ΙΤΕ καθώς και η εκτέλεση οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να υποβαθμίσει το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του ΙΤΕ.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε τις υπολογιστικές ή δικτυακές υποδομές του ΙΤΕ για την υλοποίηση πειραμάτων ή μετρήσεων, θα πρέπει να ενημερώνετε και να συνεργάζεστε με τους υπεύθυνους τεχνικής υποστήριξης.

Να τηρείτε εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις ή όταν αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνετε γνώση ή επεξεργάζεστε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας. Ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία χρειάζεται όταν οι πληροφορίες αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Να λαμβάνετε μέριμνα έτσι ώστε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με υπηρεσιακά δεδομένα να προστατεύονται.

Να μη διακινείτε μηνύματα ή αρχεία με παράνομο ή άσεμνο περιεχόμενο ή με κακόβουλο λογισμικό, πορνογραφία, τυχερά παίγνια και άλλη παράνομη, προσβλητική ή ακατάλληλη χρήση.

Να μην προσπελάσετε ή αποστείλετε ακατάλληλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που ενδέχεται να θεωρηθεί προσβλητικό, υβριστικό, υποτιμητικό ή ενοχλητικό για άλλους.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και χρήση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων που αποτελούν περιουσία του ΙΤΕ για προσωπικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο του ΙΤΕ, οφείλετε να εξασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. να εγκαταστήσουν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό).

Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση των υποδομών του ΙΤΕ για προσωπικό οικονομικό όφελος.

Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση των υποδομών του ΙΤΕ για πολιτική δραστηριότητα.

Να χρησιμοποιείτε μόνο νόμιμο λογισμικό και εν γένει να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία. Η λήψη, αναπαραγωγή ή αναδιανομή υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, όπως μουσική, ταινίες, εικόνες ή λογισμικό, ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων ή των κανονισμών σε πολλές χώρες και να επισύρει πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις.

Να μην αποστέλλετε σε άλλους χρήστες, ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου (spams).

Να μη διακινείτε εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του διαδικτύου χωρίς τη λήψη μέτρων που καθιστούν ασφαλή τη μετάδοση της πληροφορίας (π.χ. κρυπτογράφηση).

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Το ΙΤΕ, εν γένει, δεν περιορίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και σε διαδικτυακούς τόπους, ούτε παρακολουθεί την κίνηση των πληροφοριών στο δίκτυό του. Διατηρεί όμως το δικαίωμα να πάρει τέτοιου είδους μέτρα, αν χρειαστεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου του ή να ερευνήσει την πιθανότητα παραβίασης των παραπάνω κανόνων.

Επίσης το ΙΤΕ θα συνεργαστεί και θα παρέχει όποιες και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, που θα του ζητηθούν νόμιμα από αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που διακινούνται με το επαγγελματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Λήξη της ιδιότητας του μέλους / της εργασιακής σχέσης με το ΙΤΕ

Μετά τη λήξη της ιδιότητας του μέλους/της εργασιακής σχέσης, τα μέλη ή οι απασχολούμενοι/εργαζόμενοι του ΙΤΕ οφείλουν να επιστρέψουν τυχόν εξοπλισμό (όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κλπ.) που τους έχει παραχωρηθεί από το ΙΤΕ και αποτελούν ιδιοκτησία του (αφού προηγουμένως, με δική τους ευθύνη, διαγράψουν από τον εν λόγω εξοπλισμό οποιοδήποτε αρχείο με προσωπικό περιεχόμενο).

Μετά τη λήξη της ιδιότητας του μέλους/της εργασιακής σχέσης, τα μέλη ή οι απασχολούμενοι/ εργαζόμενοι του ΙΤΕ που χρησιμοποιούν προσωπικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κλπ.) για επαγγελματικούς σκοπούς στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή της διεκπεραίωσης της εργασίας/ έργου που τους έχει ανατεθεί, οφείλουν να διαγράφουν από τον ατομικό τους εξοπλισμό κάθε περιεχόμενο που σχετίζεται με το ΙΤΕ (π.χ. επαγγελματικό email) η διατήρηση του οποίου θα διακύβευε την αποστολή/το έργο και τα συμφέροντα του ΙΤΕ ή τρίτων με τους οποίους αυτό συναλλάσσεται, με την επιφύλαξη της τήρησης στοιχείων για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, διοικητικού (ή πειθαρχικού) οργάνου.

Εφαρμογή της Πολιτικής Ορθής Χρήσης

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ορθής Χρήσης και τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ.