Προμήθεια κάμερας με ανάλυση αριθμού φωτονίων | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.03.2024 - 01.04.2024

Προμήθεια κάμερας με ανάλυση αριθμού φωτονίων

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια κάμερας με ανάλυση αριθμού φωτονίων» στο πλαίσιο της Δράσης EIC Pathfinder Challenges 2022, με τίτλο «Spatial Quantum Optical Annealer for Spin Hamiltonians», Ακρωνύμιο: «HEISINGBERG» και κωδικό «101114978», που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 37.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ