Αλλαγή χρήσης και εργασίες αποκατάστασης & εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο νεοκλασικό κτήριο ιδιοκτησίας ΙΤΕ επί των οδών Αβέρωφ & Ζωγράφου στο Ηράκλειο Κρήτης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.04.2024 - 22.04.2024

Αλλαγή χρήσης και εργασίες αποκατάστασης & εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο νεοκλασικό κτήριο ιδιοκτησίας ΙΤΕ επί των οδών Αβέρωφ & Ζωγράφου στο Ηράκλειο Κρήτης

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 95 2α του ν. 4412/2016 για το έργο με τίτλο «Αλλαγή χρήσης και εργασίες αποκατάστασης & εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο νεοκλασικό κτήριο ιδιοκτησίας ΙΤΕ επί των οδών Αβέρωφ & Ζωγράφου στο Ηράκλειο Κρήτης», που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό ΙΤΕ (Ιδιωτικά έσδοα) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 800.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με CPV 45453100-8: Εργασίες αποκατάστασης, 45454100-5: Εργασίες ανακαίνισης

Προσφορές υποβάλονται στο Συστημικό Αριθμο ΕΣΗΔΗΣ: 207036, στην πύλη ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα www.promitheus.gov.gr.

Οι μελέτες και τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://cloud.admin.forth.gr/index.php/s/BtjsorpKYArkqwN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ