Προμήθεια αναλωσίμων απομόνωσης, καθαρισμού και αλληλούχησης νουκλεϊκών οξέων – THESEUS | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

14.05.2024 - 30.05.2024

Προμήθεια αναλωσίμων απομόνωσης, καθαρισμού και αλληλούχησης νουκλεϊκών οξέων – THESEUS

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε τμήματα για την « Προμήθεια αναλωσίμων απομόνωσης, καθαρισμού και αλληλούχησης νουκλεϊκών οξέων –THESEUS» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «THe Genomics of the CrEtan population through hiStory and timE, shaping inflammation and immUne homeoStasis», Ακρωνύμιο: THESEUS και αριθμό πρότασης 14779, Υποδράση 2 της Προκήρυξης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών, ), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU) (κωδ ΣΑ ΤΑ019, αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ01900014 και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5163923), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 79.943,32 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Δικαίωμα προαίρεσης έως 10 % της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι έως 7.994,33 € πλέον ΦΠΑ. Συνολική εκτιμώμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 87.937,65 € πλέον ΦΠΑ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ