Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Brain Precision-IBE | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.06.2024 - 03.07.2024

Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Brain Precision-IBE

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων-Brain Precision-IBE» στο πλαίσιο έργου «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας» [BrainPrecision] και κωδικό TAEDR-0535850 της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», με ID 16618, ΟΠΣ ΤΑ 5149305, κωδ ΣΑ ΤΑ019, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΤΑ01900008), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 67.779,76 , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 327275-2024-24PROC014872101

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 24PROC014872138

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-6ΦΘΥ469ΗΚΥ-ΕΒ3