Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

11.07.2024 - 02.09.2024

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 225.000,00 , συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24PROC015106023.pdf

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC015106084.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 97ΨΦ469ΗΚΥ-9Σ6.pdf