Η πρώτη μεγάλης κλίμακας διερεύνηση της διάβρωση των ακτών της Αν. Κρήτης: Το έργο ΑΚΤΑΙΑ | Νέα

Press Releases

21.09.2012

Η πρώτη μεγάλης κλίμακας διερεύνηση της διάβρωση των ακτών της Αν. Κρήτης: Το έργο ΑΚΤΑΙΑ

Στην Κρήτη, για πρώτη φόρα, πραγματοποιείται μια πλήρης αποτύπωση των ακτών με επιστημονική προσέγγιση, μέσω νέων μεθόδων και τεχνολογιών υψηλής αξιοπιστίας, με στόχο την διερεύνηση του φαινομένου της διάβρωσης. Το φαινόμενο έχει πάρει πλέον τις διαστάσεις φυσικής καταστροφής, επικουρούμενο μάλιστα, εκτός των ανθρωπογενών παρεμβάσεων, και από την κλιματική αλλαγή. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, εξετάζονται όλες οι ακτές της Αν. Κρήτης, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραλίες, ενώ υπάρχει πρόβλεψη, με δεδομένη την δυνατότητα υλοποίησης, το έργο να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Κρήτη. Η επιστημονική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί περιλαμβάνει την εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών και των παραλιακών ζωνών στην διάβρωση μέσω τηλεπισκόπισης, τεχνικών και μοντέλων προσομοίωσης και αναλυτικές μετρήσεις πεδίου. Οι εκτεταμένες μετρήσεις πεδίου, που έχουν ήδη ξεκινήσει, πραγματοποιούνται με επισκέψεις σε όλες τις παραλιακές ζώνες της Αν. Κρήτης, όπου καταγράφονται με ακρίβεια η τοπογραφία της ακτής, η βαθυμετρία και η ιζηματολογία του πυθμένα, καθώς και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Επίσης, βρίσκεται σε αρχικό στάδιο η εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού καταγραφικών οργάνων υψηλής ευκρίνειας, όπως κάμερες συνεχούς παρακολούθησης της ακτογραμμής, και κυματογράφοι και ρευματογράφοι συζευγμένοι με φορητούς μετεωρολογικούς σταθμούς σε επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές.

Οι δράσεις αυτές υπάγονται στο έργο ΑΚΤΑΙΑ «Ανάπτυξη νέων μεθόδων για την ποσοτικοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις ανατολικές Ακτές της Νήσου Κρήτης» το οποίο θα προβλέψει κλιματικές τάσεις περιφερειακά για τις προσεχείς δεκαετίες, θα διερευνήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με την εξέλιξη της παράκτιας ζώνης, και θα αξιολογήσει τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Τελικός στόχος είναι η ποσοτικοποίηση της τρωτότητας των ακτών στην διάβρωση, η δημιουργία πρωτοκόλλων διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και η πρόταση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών λύσεων, για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης. Το έργο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011, έχει διάρκεια 36 μήνες και προϋπολογισμό 653.000 €, προερχόμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ). Το έργο συντονίζει ο ΟΑΝΑΚ, και συμμετέχουν ο Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας - Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - ΙΤΕ και το Τμήμα Επιστημών Θάλασσας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Για το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών – ΙΤΕ το έργο υλοποιείται από το Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας υπό την επίβλεψη του Δ/ντή Ερευνών κ. Νίκου Καμπάνη, και του μεταδιδακτορικού ερευνητή κ. Γιώργου Αλεξανδράκη. Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν την παραμετροποίηση της κλιματικής αλλαγής με σκοπό τον προσδιορισμό σεναρίων των κλιματικών τάσεων ανά 10ετία μέχρι το 2100 και την μορφοδυναμική ανάλυση των παραλιών με παράκτια υδροδυναμικά μοντέλα που δίνουν έμφαση στην προσομοίωση της ιδιαίτερα σημαντικής, για την σταθερότητα των παραλιών, αλληλοεπίδραση χέρσου – θάλασσας. Επίσης, το ΙΥΜ-ΙΤΕ συμμετείχε στις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου, το χρονικό διάστημα από 24/8/2012 έως 2/9/2012, που αφορούσαν την αποτύπωση και περιγραφή των μορφοδυναμικών χαρακτηριστικών σε 85 παραλιακές ζώνες στην Ανατολική Κρήτη.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
Νίκος Α. Καμπάνης, PhD
Διευθυντής Ερευνών
Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας, IYM-ITE
Τηλ.: 2810391780, 6973305072
Fax: 2810391761
Ε-mail: kampanis@iacm.forth.gr

Γιώργος Αλεξανδράκης, PhD
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας, IYM-ITE
Τηλ.: 2810391756
Fax: 2810391761
Ε-mail: alexandrakis@iacm.forth.gr