Οι ΠΕΚ αναζητούν συνεργάτη στο Ηράκλειο | Νέα

Ανακοινώσεις

29.05.2013

Οι ΠΕΚ αναζητούν συνεργάτη στο Ηράκλειο

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αναζητούν συνεργάτη για την κάλυψη αναγκών του Βιβλιοπωλείου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης (κτίρια ΙΤΕ). Λόγω της βαρειάς χειρωνακτικής φύσης ορισμένων εργασιών που περιγράφονται παρακάτω (§Α1), θα προτιμηθούν άρρενες υποψήφιοι.

Α. Αντικείμενο εργασιών

1. Παραλαβή και τοποθέτηση βιβλίων σε αποθήκες, συσκευασία και αποστολή βιβλίων προς μεταφορικές εταιρείες, πελάτες, άλλα υποκαταστήματα των ΠΕΚ, εφοδιασμός του βιβλιοπωλείου με αντίτυπα, απογραφή αποθεμάτων κ.λπ.

2. Λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη του βιβλιοπωλείου (συμφωνητικά με πελάτες, εισπράξεις, επιταγές, απόδοση ταμείου κ.λπ.) και έκδοση των λογιστικών παραστατικών που απαιτεί η διακίνηση βιβλίων (τρέχον λογιστικό σύστημα: SAP R/3).

3. Πωλήσεις βιβλίων εντός του βιβλιοπωλείου και εκτέλεση παραγγελιών σε πελάτες (μέσω ΕΛΤΑ, courier κ.λπ.).

4. Συντήρηση/ενημέρωση της ιστοσελίδας των ΠΕΚ/Facebook/Twitter (εισαγωγή νέων τίτλων και εκδηλώσεων, παρακολούθηση ηλεκτρονικών παραγγελιών κ.λπ.).

5. Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού υλικού (νέες εκδόσεις/εκδηλώσεις κ.λπ.) σε λίστες παραληπτών.

6. Ενημέρωση βιβλιοπωλών/χονδρεμπόρων κ.λπ.

Υποστήριξη εκδηλώσεων (βιβλιοπαρουσιάσεις)

Β. Επιθυμητά προσόντα

1. Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

2. Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή (Internet, Office και λογιστικού προγράμματος).

3. Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

4. Προϋπηρεσία σε θέση με αντικείμενο τη διακίνηση ή/και πώληση βιβλίων.

5. Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές για τους άρρενες υποψηφίους.

6. Δίπλωμα οδήγησης μηχανής ή αυτοκινήτου.

7. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Γ. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αίτηση

- Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά)

- Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο)

- Αποδεικτικά στοιχεία για εμπειρία και γνώσεις που δεν πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση προηγούμενου εργοδότη με περιγραφή των αρμοδιοτήτων του υποψηφίου).

Δ. Κατάθεση δικαιολογητικών:

Προθεσμία παραλαβής υποψηφιοτήτων: 28/6/2013.

(α) Tαχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κτιριακό Συγκρότημα ΙΤΕ
Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο Κρήτης
Tηλ. 2810-391083.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την λήξη της ημερομηνίας παραλαβής. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι ΠΕΚ δεν φέρουν ευθύνη για την εκπρόθεσμη άφιξη της αίτησης.

(β) Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι 28/6/2013 στο email: daskalou@cup.gr .

Ε. Αξιολόγηση Προτάσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί, και ενδέχεται να τους ζητηθούν βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει στο βιογραφικό τους. Θα επιλεγεί η υποψηφιότητα που θα κριθεί πιο κατάλληλη βάσει των αναφερόμενων προσόντων.

Για πληροφορίες:
Διονυσία Δασκάλου, daskalou@cup.gr, 2810-391084
Μαρία Στεφανάκηstefanaki@cup.gr, 2810-391097