ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | Νέα

Θέσεις Εργασίας

03.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης των Υποέργων 2, 3 και 4 του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)»,που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

 

Μια Θέση Επιστήμονα για την ανάλυση και προγραμματισμό  Διοικητικών και Οικονομικών εφαρμογών ανοικτών συστημάτων

 

 Αντικείμενο Εργασιών

Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται δραστηριότητες που αφορούν:

 • Ανάλυση των αναγκών χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης, για τις οποίες θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες δομές.
 • σχεδιασμός – προγραμματισμός  αναγκαίων διαδικασιών
 • παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη του συνολικού μηχανογραφικού πακέτου του Ανοικτού συστήματος της ΚΔ του ΙΤΕ.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Πληροφορικής ή άλλης Σχολής Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών
 • Ειδίκευση στην ανάλυση, τον προγραμματισμό και στις εφαρμογές ανοικτών συστημάτων
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εμπειρία σε θέματα διοικητικών, οικονομικών και διαδικτυακών εφαρμογών, ιδιωτικών φορέων του Δημοσίου Τομέα

Έδρα:Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:Δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος Αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 12/12/2012 και ώρα 14.00

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση:


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Κεντρική Διεύθυνση: υπόψη κ. Β. Γκαγκαουδάκη

Ν. Πλαστήρα 100,

Βασιλικά Βουτών

Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

 

Αξιολόγηση Προτάσεων

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.
 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 • Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης.
 • Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

 

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γκαγκαουδάκη Βάλια τηλ. 2810 391502, email: valia@admin.forth.gr