To έργο "InnovCrete" στο ΙΤΕ | Νέα

Press Releases

17.06.2014

To έργο "InnovCrete" στο ΙΤΕ

Το έργο ΙnnovCrete(Unlocking the innovative capacity of multidisciplinary structural biology-driven research in Crete) πραγματοποιείταισταπλαίσιατουπρογράμματοςREGPOT τηςΕΕ.Το έργο ξεκίνησε στις 1-11-2012 με χρηματοδότηση άνω των 4.000.000,00 από την ΕΕ και συντονίζεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (καθηγ. Μιχάλης Κοκκινίδης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας).

Το ΙnnovCrete αφορά στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών για την πραγματοποίηση καινοτόμου έρευνας Δομικής Βιολογίας στο ΙΤΕ και έχει ως μεσο-/μακροπρόθεσμους στόχους:

α) Την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα αυξήσουν την διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών κέντρων και της Οικονομίας της Κρήτης

β) Τη δημιουργία στο ΙΤΕ ενός Κέντρου Αριστείας στην Δομική Βιολογία, ικανό να αποτελέσει καταλύτη τεχνολογικής καινοτομίας για την Κρήτη, την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη.

Η Δομική Βιολογία έχει δημιουργήσει διεθνώς ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών, ιδιαίτερα σε θέματα βιομηχανικής και αγροτικής βιοτεχνολογίας καθώς και βιοϊατρικής, αποτελώντας πχ κύρια βάση σχεδιασμού νέων φαρμάκων και θεραπειών, και εντάσσεται στους βασικούς κινητήρες ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών οικονομιών. Παράλληλα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για Ευρωπαϊκές περιφέρειες με ισχυρή παρουσία στον χώρο της έρευνας, όπως η Κρήτη. Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη Δομικής Βιολογίας στις περιφέρειες με τα οφέλη που συνεπάγεται είναι:

α) Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στις πολυσχιδείς τεχνικές της Δομικής Βιολογίας, β) Η εγκατάσταση εξελιγμένου ερευνητικού εξοπλισμού υψηλού κόστους και

γ) Η ύπαρξη μηχανισμών αξιολόγησης αποτελεσμάτων υπο το πρίσμα καινοτομίας/εφαρμογών. Το έργο ΙnnovCreteεξασφαλίζει τις τρεις αυτές προϋποθέσεις με:

α) Τη δημιουργία 8 θέσεων εργασίας στο ΙΤΕ για  νέους ερευνητές με εμπειρία στις νέες τεχνολογίες της Δομικής Βιολογίας

β) Την εγκατάσταση σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού αξίας περίπου 1.300.000,00 €και

γ) Τη δημιουργία (σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης) ενός γραφείου αξιολόγησης/αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, το έργο προβλέπει δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων αριστείας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα και στην Οικονομία της Κρήτης, και δημιουργεί σημαντικές συνεργασίες με επιχειρήσεις της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μετανάστευσης επιστημόνωναπό την περιφέρεια Κρήτης στο εξωτερικό, το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει ένα κύκλο σεμιναρίων/μαθημάτων για ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης, με στόχο την εκπαίδευση τους σε τεχνικές προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ αλλα και τον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι, το ΙnnovCreteπροσφέρει στην Κρήτη ευκαιρίες δημιουργίας νέων αξόνων ανάπτυξης σε άκρως ανταγωνιστικούς τεχνολογικούς τομείς. Συγκρίσιμες ευνοϊκές προϋποθέσεις στους τομείς αυτούς, δεν υφίστανται σήμερα σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Η υλοποίηση του έργου δημιουργεί βάσιμες ελπίδες:

α) Για την βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας αυτής, σε ορίζοντα που εκτείνεται πέρα από την 3ετή χρηματοδότηση της ΕΕ, και β) Για την αποτελεσματική μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων στην τοπική και εθνική Οικονομία.

Ήδη το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έχοντας προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό νέων ερευνητών (μεταδιδακτορικοί ερευνητές) πολλοί από τους οποίους έχουν επαναπατρισθεί από το εξωτερικό και έχει εγκαταστήσει σημαντικό ερευνητικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Οι πρώτες δημοσιεύσεις του έργου έχουν αρχίσει να γίνονται δεκτές στα πλέον αναγνωρισμένα  διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ορισμένα καινοτόμα αποτελέσματα βρίσκονται στο στάδιο κατοχύρωσης με πατέντες, ενώ πολλές άλλες ερευνητικές ομάδες και εταιρίες έχουν χρησιμοποιήσει και επωφεληθεί από τις υποδομές και εξοπλισμό που εγκαταστάθηκαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Καθ. Μιχάλης Κοκκινίδης, ΙΜΒΒ/ΙΤΕ & Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ.: 2810 394351
e-mail: kokkinid@imbb.forth.gr