Ημερίδα Πληροφόρησης για τις Ερευνητικές Υποδομές 29 Ιανουαρίου 2008 Κτίριο ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη | Νέα

Ανακοινώσεις

29.01.2008

Ημερίδα Πληροφόρησης για τις Ερευνητικές Υποδομές 29 Ιανουαρίου 2008 Κτίριο ΙΤΕ, Ηράκλειο, Κρήτη

13:30

Εγγραφές

14:00

Εισαγωγικές παρατηρήσεις, Κ. Φωτάκης (Εκπρόσωπος ESFRI*)
Χαιρετισμός εκπροσώπων ΓΓΕΤ και Περιφέρειας Κρήτης

14:15

“Δυνατότητες για Ερευνητικές Υποδομές στην Ευρώπη (FP7
Πρόσκληση για προτάσεις και Οδικός Χάρτης του ESFRΙ)”
Μαρία Δούκα, Research Infrastructures Unit, DG Research EU

15:15

“Ερευνητικές Υποδομές στο Πρόγραμμα Regions of Knowledge:
Τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων” Μ. Κουτροκόη,
ΕΚΤ/Εθνικό σημείο Επαφής για Ερευνητικές Υποδομές

15:30

Συζήτηση

15:45

Συναντήσεις για συζήτηση συγκεκριμένων προτάσεων

17:00

Τέλος

Κατεβάστε το δελτίο συμμετοχής: Δελτίο Συμμετοχής