Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού «Αποθηκευτικού συστήματος δεδομένων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.06.2017 - 15.07.2017

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού «Αποθηκευτικού συστήματος δεδομένων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.