Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια δύο Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων για το κτήριο ΙΙ ΕΚΕΚ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 2 | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.06.2017 - 24.07.2017

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός την προμήθεια δύο Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων για το κτήριο ΙΙ ΕΚΕΚ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης 130.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 2