Τροποποίηση - διευκρίνιση και ΝΕΑ Παράταση της Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έν | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

Τροποποίηση - διευκρίνιση και ΝΕΑ Παράταση της Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έν | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.11.2017 - 17.12.2017

Τροποποίηση - διευκρίνιση και ΝΕΑ Παράταση της Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έν

Τροποποίηση - διευκρίνιση και Παράταση της καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπηρεσιών «Ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη», µε αριθ. Πρωτ. 102/08-11-2017 (ΕΣΗ∆ΗΣ:47812).

 

Νέα καταληκτική ημερομηνία:17/12/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Κείμενο διευκρίνισης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Ι)

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (ΙΙ)

Σχετικό αρχείο

17PROC002207396.pdf