Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ’ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 144.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

19.12.2017 - 11.01.2018

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ’ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 144.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κέιμενο Διακήρυξης

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/01/2018
, ώρα 16:00