Πρόσκληση εδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου | Νέα

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση_εδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_την_υποβολή_α
15.02.2018

Πρόσκληση εδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4386/2016), για μία θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΘΕΣΗ: Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος Α’ Ειδικότητας 1ης Ομάδας, σύμφωνα με το Π.Δ.108/2013

Κατεβάστε το κείμενο της προκήρυξης

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ