ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο "Υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα α | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο "Υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα α | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

11.04.2018 - 23.04.2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο "Υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα α