Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 42.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.03.2018 - 16.04.2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 42.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.