Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια Ειδικευμένων Λογισμικών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 2.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

04.05.2018 - 17.05.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια Ειδικευμένων Λογισμικών» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης : 2.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.