Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,. Προϋπολογισμός δαπάνης: 19.354,84 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

16.07.2018 - 31.07.2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,. Προϋπολογισμός δαπάνης: 19.354,84 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.