Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Ι.Π. / Ι.Τ.Ε. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.08.2018 - 27.08.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια εξοπλισμού» του Ι.Π. / Ι.Τ.Ε. με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ