Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.08.2018 - 12.09.2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.