Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες για τη Διοργάνωση του Συνεδρίου 19th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (ΒΙΒΕ2019)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

15.01.2019 - 29.01.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες για τη Διοργάνωση του Συνεδρίου 19th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering (ΒΙΒΕ2019)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση