ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκλινικού υβριδικού τομογράφου ποζιτρονικής / μαγνητικής τομογραφίας (micro PET/MRI)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκλινικού υβριδικού τομογράφου ποζιτρονικής / μαγνητικής τομογραφίας (micro PET/MRI)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

21.01.2019 - 06.03.2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκλινικού υβριδικού τομογράφου ποζιτρονικής / μαγνητικής τομογραφίας (micro PET/MRI)», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά