ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.01.2019 - 12.02.2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη