Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πειραματικής διάταξης Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

29.01.2019 - 11.02.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια πειραματικής διάταξης Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.