ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΛΕ) ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ | Νέα

Ανακοινώσεις

28.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΛΕ) ΤΟΥ ΙΤΕ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την υπ΄αριθ. πρακτικού 402/30-6/20.4.2019 απόφασή του αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών, με μυστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) του ΙΤΕ και του αναπληρωτή αυτού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 4310/2014.

Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι Ερευνητές και ΕΛΕ όλων των βαθμίδων και η ιδιότητα τους αυτή δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν από τους ως άνω αναφερομένους οι Ερευνητές /ΕΛΕ Α’ και Β’ Βαθμίδας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο (ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ της ΕΔΕΤ ΑΕ). Τόπος διενέργειας των εκλογών ορίζονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2019.

 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών ορίζεται η

19η Ιουνίου 2019,ημέρα Τετάρτη, και  ώρα  09:00 έως 15:00

 

Αρμόδια υπάλληλος του ΙΤΕ για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζεται η κ. Β. Γκαγκαουδάκη στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής υποψηφιοτήτων central@admin.forth.gr

Για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των εκλογών θα διεξαχθεί δημοσία κλήρωση από τον κατάλογο των Ερευνητών και ΕΛΕ, στην Γραμματεία της ΚΔ/ΙΤΕ την Τρίτη 28.5.2019.

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 

Ηράκλειο 22/5/2019

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου