Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια Θερμικού Κυκλοποιητή (PCR INSTRUMENT)" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.838,70 € πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.06.2019 - 18.06.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Προμήθεια Θερμικού Κυκλοποιητή (PCR INSTRUMENT)" με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 4.838,70 € πλέον ΦΠΑ 24%.