Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια επαγγελματικών πολυφασματικών αισθητήρων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

20.06.2019 - 01.07.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «Προμήθεια επαγγελματικών πολυφασματικών αισθητήρων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 25.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%