Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου πλατείας κτηρίου ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 32.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

05.08.2019 - 16.08.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια πλακιδίων δαπέδου πλατείας κτηρίου ΕΚΕΚ» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 32.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.