Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλυτή ηλεκτρικού σήματος» στο πλαίσιο της Πράξης «INNOVATIVE POLYMER-BASED COMPOSITE SYSTEMS FOR HIGH-EFFICIENT ENERGY SCAVENGING AND STORAGE – InComEss, GA 862597, της Δράσης: «H2020-NMBP-ST-IND- | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.06.2020 - 07.07.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλυτή ηλεκτρικού σήματος» στο πλαίσιο της Πράξης «INNOVATIVE POLYMER-BASED COMPOSITE SYSTEMS FOR HIGH-EFFICIENT ENERGY SCAVENGING AND STORAGE – InComEss, GA 862597, της Δράσης: «H2020-NMBP-ST-IND-