Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός κλωβού Faraday» που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2006ΣΕ01330024, ΣΑΕ 013/3) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

10.08.2020 - 24.08.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός κλωβού Faraday» που χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2006ΣΕ01330024, ΣΑΕ 013/3) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τ