Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια συστήματος παλμικού ns laser μεταβλητού μήκους κύματος στο διάστημα 400-4200nm» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολο | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

31.08.2020 - 10.09.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια συστήματος παλμικού ns laser μεταβλητού μήκους κύματος στο διάστημα 400-4200nm» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολο