Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας –ΥΕ 1 -ΑΜΠΕΛΙ» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ και ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ε | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

13.10.2020 - 29.10.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «2η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Μοριακής Βιολογίας –ΥΕ 1 -ΑΜΠΕΛΙ» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 ΓΕΝΕΤΙΚΗ και ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ της Δράσης με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ε