Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανικού/βιομηχανικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση μονάδας παραγωγής υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.10.2020 - 09.11.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανικού/βιομηχανικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση μονάδας παραγωγής υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης