Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαστηριακών γαντιών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού» - «CloSeViVa» και κωδικό έργου: Τ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

23.10.2020 - 03.11.2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαστηριακών γαντιών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού» - «CloSeViVa» και κωδικό έργου: Τ