Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού βιολογίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμό | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.10.2020 - 20.11.2020

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για το έργο «Προμήθεια βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού βιολογίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμό