Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης: «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Γ.Γ.Ε.Κ., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 37.290,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.03.2021 - 24.03.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης: «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Γ.Γ.Ε.Κ., με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 37.290,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.