Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων και αντιδραστήριων-EPHESIANS-1» στο πλαίσιο της Πράξης «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές» με ακρωνύμιο EPHESIAN - (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-01504), MIS 5031213, της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη β | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

02.07.2021 - 13.07.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων και αντιδραστήριων-EPHESIANS-1» στο πλαίσιο της Πράξης «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοϊατρικές Εφαρμογές» με ακρωνύμιο EPHESIAN - (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-01504), MIS 5031213, της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη β