Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» στο πλαίσιο των Ιδιωτικών Εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διεύθυνσης και Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 24.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

26.07.2021 - 06.08.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» στο πλαίσιο των Ιδιωτικών Εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διεύθυνσης και Τεχνικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 24.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.