Το ΙΤΕ πρωτοπόρο στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, συμμετέχει στην ίδρυση δύο νέων Κέντρων Ικανοτήτων | Νέα

Ανακοινώσεις

Το_ΙΤΕ_πρωτοπόρο_στην_ενίσχυση_της_επιχειρηματικής
03.08.2021

Το ΙΤΕ πρωτοπόρο στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, συμμετέχει στην ίδρυση δύο νέων Κέντρων Ικανοτήτων

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), πρωτοστατεί στη διάχυση των νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, συμμετέχοντας στην ίδρυση δύο νέων Κέντρων Ικανοτήτων, του Ελληνικού Κέντρου Προσθετικής Κατασκευής (ΕΚεΠεΚ) και του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, τα οποία εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Το ΙΤΕ θα παράσχει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, με στόχο την υποστήριξη της καινοτομίας σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, επεσήμανε:

«Οι νέες αυτές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, στους τομείς της αγροδιατροφής και της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η ίδρυση των δυο νέων Κέντρων Ικανοτήτων θα συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας στις Περιφέρειες της Κρήτης και της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της πολύτιμης τεχνογνωσίας και των υπερσύγχρονων υποδομών που διαθέτει το ΙΤΕ και οι Φορείς που συμμετέχουν. Παράλληλα, θα συνεισφέρει σημαντικά στη διάχυση νέων τεχνολογιών και στη διασύνδεση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και του επιχειρηματικού κόσμου».

Επίσης, ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, σχολίασε:

«Τα Κέντρα Ικανοτήτων αποτελούν -από τη σύλληψη και το σχεδιασμό τους- απτό παράδειγμα ουσιαστικής συνεργασίας του ερευνητικού ιστού με τη βιομηχανία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το ΙΤΕ θα κληθεί να υποστηρίξει με καθοριστικό τρόπο τις σχετικές προσπάθειες δύο πολλά υποσχόμενων νέων πρωτοβουλιών, στον χώρο της Αγροδιατροφής και της Προσθετικής Κατασκευής, σε 2 από τις πιο καινοτόμες περιφέρειες της Χώρας, την Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα. Εκτιμούμε ότι τόσο η έρευνα αιχμής που διενεργείται στο ΙΤΕ όσο και η δυναμική αλληλεπίδρασή μας με τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, θα αποτελέσουν εχέγγυα για την επιτυχία αυτών των εγχειρημάτων».

Το Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής (ΕΚεΠεΚ), θα αποτελέσει το πρώτο και μοναδικό Κέντρο Ικανοτήτων σε τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing) στην Ελλάδα και NA Ευρώπη. Με έδρα την Πάτρα, το ΕΚεΠεΚ φιλοδοξείνα αποτελέσει ένα μοναδικό one-stop-shop για την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών σε θέματα κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης, σχετικά με τις προσθετικές κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία, οι πόροι και οι υποδομές του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής του ΙΤΕ, προς όφελος των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντάξουν στα αναπτυξιακά τους σχέδια τις τεχνολογίες 3D printing, αλλά δε διαθέτουν ακόμα την εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, προσωπικό και πόρους που απαιτούνται. Επιπλέον, το ΙΤΕ θα προσφέρει τη σημαντική εμπειρία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας. Η δραστηριότητα του ΕΚεΠεΚ θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: α) παροχή υπηρεσιών, β) εκπαίδευση/κατάρτιση και γ) έρευνα. Στο μετοχικό σχήμα του ΕΚεΠεΚ, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, συμμετέχουν έντεκα (11) ισχυρά καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις με έντονη παρουσία στον ελληνικό αλλά και διεθνή χώρο.

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (Mediterranean Agrofood Competence Center (MACC)αποτέλεσε μια κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με τη συμμετοχή τεσσάρων εκ των Ινστιτούτων του: Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Επιστημών Χημικής Μηχανικής και Μεσογειακών Σπουδών. Η πρωτοβουλία αυτή πλαισιώθηκε και υποστηρίχθηκε από τα τοπικά επιμελητήρια, την Περιφέρεια Κρήτης, την τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στη διασύνδεση των φορέων αλλά και στη δημιουργία αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Τα δύο νέα Κέντρα Ικανοτήτων έχουν στόχο την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, τη διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020»

Ποιο είναι το «Δίκτυο ΠΡΑΞΗ»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, www.forth.gr), ξεκίνησε από την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτει 25ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία και απασχολεί περισσότερα από 30 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης. Έχει παρουσία σε 5 πόλεις της Ελλάδας και ισχυρά διεθνή δίκτυα συνεργατών. Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει καθημερινά την ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και συμβουλευτικής σε θέματα χρηματοδοτήσεων, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρηματικής ευφυίας, και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μαρία Μακριδάκη | makridaki@praxinetwork.gr| Τηλ. 2810 391967

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020»