Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πηγής τύπου vAPCI (Volatile APCI Analysis) κατάλληλη για πτητικές οργανικές ενώσεις» της Πράξης :«Precision Manufacturing of Microengineered Complex Joint Implants», GA 874837 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

12.08.2021 - 10.09.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πηγής τύπου vAPCI (Volatile APCI Analysis) κατάλληλη για πτητικές οργανικές ενώσεις» της Πράξης :«Precision Manufacturing of Microengineered Complex Joint Implants», GA 874837 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ