ΔΙΕΥΚΡIΝΙΣΗΔιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστ. Αρ. 182788, https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=EL&_logoutRedirect=y) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτίριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ πράξης 5069550) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΣΑΕΠ-002/1, Κωδ. Ενάριθμου 2021ΕΠ00210008), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εκτιμώμενη αξία 1.499.160,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΔΙΕΥΚΡIΝΙΣΗΔιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστ. Αρ. 182788, https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=EL&_logoutRedirect=y) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτίριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ πράξης 5069550) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΣΑΕΠ-002/1, Κωδ. Ενάριθμου 2021ΕΠ00210008), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εκτιμώμενη αξία 1.499.160,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

30.08.2021 - 04.10.2021

ΔΙΕΥΚΡIΝΙΣΗΔιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστ. Αρ. 182788, https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=EL&_logoutRedirect=y) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κεντρικό κτίριο ΕΚΕΚ του ΙΤΕ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ πράξης 5069550) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΣΑΕΠ-002/1, Κωδ. Ενάριθμου 2021ΕΠ00210008), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εκτιμώμενη αξία 1.499.160,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),