Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστοιχίας εξυπηρετητών-NIH-NOA», που χρηματοδοτείται από το έργο «Experimental and modeling investigates into microcircuit, cellular and subcellular determinants of hippocampal ensemble recruitment to contextual representations» [NIH-NOA], Grant Award Number - 1R01MH124867-01 που χρηματοδοτείται από το National Institute of Health, USA, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

08.10.2021 - 25.10.2021

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια συστοιχίας εξυπηρετητών-NIH-NOA», που χρηματοδοτείται από το έργο «Experimental and modeling investigates into microcircuit, cellular and subcellular determinants of hippocampal ensemble recruitment to contextual representations» [NIH-NOA], Grant Award Number - 1R01MH124867-01 που χρηματοδοτείται από το National Institute of Health, USA, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.