ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων | Νέα | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας"/>

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

28.07.2022 - 12.09.2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΤΕ και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και έναντι εργαζομένων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός δαπάνης: 97.251,00 €μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλίστρων, κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ